Programm TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES
1.1.0603.08-0002

Viljandimaa Rahvakunstiühingu Koolituskeskus

Ees- ja perenimi

Sugu
mees naine

Staatus tööturul koolitusele eelnevalt
töötav FIE
tööturul mitteaktiivne * tööturul mitteaktiivne, õpin ** töötu ***

* - tööturul mitteaktiivne - kodune, lapsehoolduspuhkusel, pensionär jm
** - tööturul mitteaktiivne, õpin - õpilane, üliõpilane
*** - töötukassas registreerunud

Vanus
15-19 45-54
20-24 55-64
25-34 65-...
35-44  

Emakeel
eesti muu

Sünnikoht
Eesti muu

Haridustase
Alg- või põhiharidus
Üldkeskharidus või kutseharidus pärast põhiharidust
Kutseharidus pärast üldkeskharidust
Kõrgharidus

eMail

Kontakttelefon

Luban kasutada oma kontaktandmeid õppijate tagasiside küsitluse läbiviimiseks

Avaldus

Soovin osaleda kursusel

Osalen teie koolituskeskuse kursusel x korda: (mitmendat)
1 2 3

Töötan
(märkida asutus ja ametikoht)

Ei tööta

Kursusele õppima asudes kohustun osa võtma vähemalt % õppetööst.

Palun kirjuta:

1. Miks soovid osaleda antud kursusel?

2. Kuidas loodad kasutada saadud teadmisi ja oskusi?

Avalduse esitamise kuupäev